Från och med den 1 januari 2015 ändras ett antal regler i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) mot bakgrund av Kollegiet för svensk bolagstyrnings (”Kollegiets”) initiativ beträffande könsfördelningen i börsbolagens styrelser. Ändringarna sker genom Anvisning 1-2014, eftersom Kollegiets generella översyn av Koden inte är färdig till årsskiftet.

Kollegiet offentliggjorde den 30 maj 2014 ett antal initiativ för att uppnå en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser, se Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se , bl.a.:

– Förtydligade principer. God bolagsstyrning innebär att bolagen för ägarna ska skötas hållbart och ansvarsfullt för att åtnjuta lagstiftarnas och allmänhetens förtroende och på ett effektivt sätt för att kunna locka investeringskapital. Härigenom tryggas näringslivets frihet att utvecklas och dess försörjning av riskkapital och kompetens. Ett breddat rekryteringsunderlag ger goda förutsättningar för bolagen att utvecklas på bästa möjliga sätt.

– Skärpta regler. Valberedningarna är ägarledda och de åläggs nu: att analysera styrelsens utvärdering också i perspektivet av jämn könsfördelning

– att i förslag till styrelseval i anslutning till kallelse till bolagsstämma tydligt motivera sina överväganden mot bakgrund av kodens krav om att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen och

– att vid bolagsstämman särskilt redovisa hur den arbetat för att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen, vilket därmed blir en bolagsstämmofråga.

Läs hela artkeln här