Medlem i Fokus – Kasewa Dabagh Celepli

Kasewa Dabagh Celepli – som  kallar sig helhetsstrateg har jobbat i 20 år inom projektledning, verksamhetsutveckling och ledningsgruppsutveckling. Kasewa har lett eller deltagit i prestigefyllda projekt och uppdrag många drömmer om. Uppdrag som varit grund till politiska beslut eller uppdrag som resultat av politiska beslut!


Vilka styrelseengagemang har du just nu?

Just nu är mina styrelseuppdrag för styrelsenätverket Boarding for Success (BFS) och Projektkonsulterna AB. Tidigare har jag haft många ideella uppdrag så som exempelvis Scouterna, fackförbundet Akavia och Plan – Logistikföreningen för effektiva flöden.

Numer är jag certifierad styrelseledamot genom utbildningen ” RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET FÖR AKTIEBOLAG” som Styrelseakademin håller i. och mitt val att arbete i BFS styrelse är för att det är det rätta valet för min kompetenshöjning och kontinuerliga lärande i styrelsearbete men även ett viktigt nätverk att bolla tankar i.

Vilka särskilda frågor har du passion för?

Jag brinner för hållbar omställning och digital transformation, kundorientering, modernt och hållbart ledarskap. Jag har erfarenheten att hållbart ledarskap och innovationsförmåga i företag bidrar till fantastiska resultat samtidigt som både medarbetare och kunders förväntningar överträffas.

Hur ser du på ordföranderollen?

Alla roller i en styrelse är viktiga och tillsammans är man stark och kan stötta företaget att nå sin fulla potential och målbild. Alla behöver ta ansvar till den gemensamma arbetsmiljön, det ligger dock ett stort ansvar på ordförande att skapa förutsättningarna, eventuella ramar och bibehålla dessa. Det är också ordförande som är frontfigur i extern kommunikation och den som coachar vd/ägare. Jag har stor respekt för den som antar ordföranderollen och de utmaningar rollen utgör.

Hur har dina relationer som vd och/eller ägare varit till olika styrelser under din karriär?

Jag har själv inte haft VD rollen ännu eller varit ägare i bolag med extern styrelse. Mina styrelseroller har varit både operativa och strategiska parallellt. I och med jag stöttat många ledningsgrupper med verksamhetsstyrning och strategier så är mitt fokus i en styrelse att följa den strategiska planen.

Som VD hade jag velat ha en styrelse som både ställer krav på mig och stötta där det behövs. Jag tror på att vilken roll man än har så är det viktigt att kunna ha förmågan att sätta på sig olika hattar!

Vad gör styrelsearbete intressant?

Att driva förändring och utveckling på strategisk nivå och vara delaktig i att både företag och människor växer.  Att få dela erfarenheter och insikter med övriga inom styrelsen och med ledningsgruppen för företagets utveckling är en miljö jag både trivs i och verkas bäst i.

Vad innebär mångfald för dig?

För mig är mångfald så som flertalet studier visat mycket viktigt för organisationens framgång. Precis som jag tror på att jobba tvärfunktionellt i organisationen för att skapa bästa leverans för kund så tror jag på att jobba tvärfunktionellt inom olika grupper, nyttja olika individers förmågor genom att låta de få vara sig själva och bidra med sina unika perspektiv.  Det kommer ge en grundtrygghet i organisationen som är svårt att omskaka.

Vilka styrelseuppdrag är intressanta för dig?

Företag som är intressanta är de som är i tillväxt eller mognadsfas i sin livscykel och arbetar offensivt. Jag är intresserad av de flesta branscher som på något sätt bidrar till kund- eller medborgarnytta.

Vilka förändringar har du sett ske inom styrelseområdet?

Styrelserollen har förändrats från att vara en roll man blir tillfrågat efter en lång gedigen karriär eller pga ens varumärke med avsikt att tycka något då och då. Till att professionaliseras till ett strategiskt forum med stadig arbetsinsats och med yttersta ansvaret för verksamheten.

Styrelsen spelar en allt viktigare roll vad gäller att komplettera ledningens fokus med att säkerställa långsiktig konkurrenskraft och relevans för bolaget.

Har du några styrelseråd i kristider?

Utöver att arbeta förebyggande och att arbeta systematiskt och skapa trygghet för företaget. Är den allra viktigaste uppgiften baserad på erfarenhet är att styrelsen säkerställer att bolaget är förberett för kriser i någon sorts kontinuitetsplan – men också att ha förmågan att bevaka risker och också snabbt kunna svara och ställa om då kriser inträffar.

Dessutom vill jag lyfta Styrelseråd av Marlene Jegeborn enligt nedan.

Marlenes styrelseråd i kristider:

Tillsätt ett krisledningsteam från både styrelsen och den operativa verksamheten, ett team som fokuserar på kommunikation, utveckling av erbjudandet och att managera bolagets intressenter så att krisen inte eskalerar.

Avlasta och stötta VD, som kommer att dra ett betydligt tyngre operativt lass så länge krisen pågår. Då kommer VD ha bättre möjligheter att stötta medarbetarna och vara operativt delaktig i nyckelkunder och större affärer.

Sök aktivt samarbete med medarbetarna – de bästa idéerna för att ställa om erbjudandet och utveckla affären i kris kan mycket väl komma från just medarbetarna.