Medlem i fokus – Per Söderström

Per Söderström är sedan 2016 egen företagare och arbetar som oberoende rådgivare åt
ägare i ägarledda bolag och startups. Det började med 10 år inom mediabranschen på 90-talet där Per arbetade med försäljning, marknad och som produkt- och försäljningschef. Sedan blev det över i 15 år inom konsultbranschen där han har varit verksam inom bemanning/rekrytering och/ IT-konsultbolag. Både internationella och svenska bolag har han haft roller som dotterbolags VD och koncernchef i tre olika bolag.

För närvarande är Per Söderström engagerad i flera styrelser. Han är ordförande i MZ Bygg och Delagott Förvaltning och ledamot i  IT-konsultföretaget Redway samt i ProToSell som är ett sälj-/marknadsbolag.

Per har också tidigare erfarenhet av ytterligare fem styrelseuppdrag varav två ordföranderoller.

Vad gör styrelsearbete så intressant?
Framför allt att man får vara delaktig i att utveckla företag, se både bolag och människor att växa och därmed i förlängningen kunna skapa både kunskapsutveckling och nya jobb.

Vilka styrelseuppdrag är intressanta för dig?
Ordföranderoller i bolag som omsätter 75 MSEK och uppåt och som har fler än en ägare. Bolagen ska ha ambitioner att växa och utvecklas eller står inför större omställningsarbete. Möjlighet till ägande på sikt är önskvärt.

Vad engagerar dig mest?
Jag drivs framför allt av att bidra till att skapa en tydlig röd tråd – från ägarna till styrelsen, vidare till ledning, medarbetare, kunder och partners. Att sätta tydliga ägarplaner, strategier och genomförandeplaner och att arbeta med dess löpande hela tiden för att alla ska förstå varför man gör saker och vad som ska göras etc.

Vad innebär mångfald för dig?
Mångfald är ett vitt begrepp som ibland används lite felaktigt tycker jag. För mig innebär det att man inkluderar alla och allt. Alla människor och alla relevanta aspekter, t ex i en viss beslutsfråga. Att man inte tillåter förutfattade meningar, ”gamla sanningar” osv. Att man ser till att alla får rätt förutsättningar att våga ifrågasätta, vända på alla stenar osv.

BFS tillhör ett stort värde. Både för oss erfarna och för de som vill ta steget in i styrelsevärlden.

Vilka förändringar har du sett ske inom styrelse och valberedning senaste 10 åren?
Den största förändringen är väl medvetandet om att kunskap om teknikutvecklingen och digitaliseringsarbete är mer eller mindre ett måste idag. Det driver också behovet att föryngra teamet samt att se över sammansättningen i styrelsen. Det ställer i sin tur krav på valberedningarna att jobba mer aktivt med att hitta och rekrytera denna kompetens.

Dessutom upplever jag att styrelsekandidaterna idag är mer pålästa och välutbildade än tidigare. För 10 år sedan blev man smickrad av att få frågan om man ville sitta i någons styrelse. Idag kommer motfrågan ”- varför ska jag arbeta i er styrelse?”. Som ägare eller valberedning måste man då ha ett helt annat tänk i arbetet med att rekrytera.

Och hur ser det ut i ägarledda bolag?
Specifikt i ägarledda bolag tycker jag att ägarna generellt sett ser mer positivt på att arbeta med professionellt styrelsearbete än tidigare. Sedan är det ju en hel del lagförändringar som tillkommit och som ställer nya krav på att styrelsen är påläst och sköter sin omvärldsbevakning. Men den kanske största förändringen är att allt går så mycket fortare idag än tidigare. Det funkar kanske inte längre att ha 4–5 styrelsemöten per år utan man måste kanske ha 8–10 möten. Det ställer också krav på nytt sätt att tänka i ersättningsmodeller mm. Här tror jag att olika nätverk och aktörer skulle kunna lyfta ämnet betydligt mer än vad som görs.

Hur ser du på ordföranderollen?
Ordföranderollen är väldigt viktig. Det är ordföranden som ska leda styrelsens arbete. För att kunna göra det behöver man förstå ägarna och vad dem vill och man behöver förstå de olika individerna i styrelsen. Både deras erfarenhet och kompetens samt på vilket sätt de vill bidra.

Det handlar om att se till att styrelsen arbetar som ett kollektiv, där alla enskilda individer får komma till tals och föra fram sina åsikter. Först då kan styrelsen arbeta på ett bra sätt, driva frågor framåt och fatta kloka beslut.

Hur har dina relationer som vd och/eller ägare varit till olika styrelser under din karriär?
Jag har haft både bra och mindre bra erfarenheter. Från ordföranden som gör intrång i den löpande förvaltningen och hotar med att avgå om jag som VD inte fattar vissa beslut, till väldigt bra personer som peppar, coachar men också ger ärlig feedback när det är berättigat.

Dina styrelseråd i kristider:

Korta ner tiden för mötena och tiden emellan mötena. I kristider behöver styrelse/VD/ledning jobbar närmare varandra och ha tätare uppföljningar.

Lägg inte fokus på att gå igenom resultat- och balansräkningen halva mötestiden. Se till att rapporteringen är tydlig men lägg fokus på att diskutera, besluta, driva och följa upp rätt aktiviteter.

Fira även små framgångar. I kristider behöver vi mer än någonsin känna att vi gör rätt saker trots att det kanske är tufft.


Vad tycker du om BFS?
BFS tillför ett stort värde. Både för oss som är lite mer erfarna som vill bredda nätverket, men också för duktiga människor som kanske vill ta steget in i styrelsevärlden. Då behöver man prata med människor som har erfarenhet och kontakter. Träffarna är också bra då det ger ny kunskap löpande på ett trevligt och lättsamt sätt.