Styrelsen för Boarding for Success – ekonomisk förening kallar härmed till årsstämma, onsdagen den 21 april 2020 enligt dagordning nedan. Handlingar finns att ladda ner längre ner på sidan.

I år sker BFS årsstämma digitalt på grund av rådande omständigheter med Corona i vårt samhälle. Vi ser fram emot ett stort deltagande på årsstämman, med förhoppning att inom kort komma igång med våra fysiska nätverksträffar.

Plats: Google hangout (inbjudan skickas endast till de som anmält sig via Eventbrite)
Datum: 21 april 2020
Tid: 18.00-18.40

Varmt välkommen!

Önskar Styrelsen

 

Dagordning

 • Val av ordförande vid stämman och anmälan av ordförandens val av protokollförare
 • Godkännande av röstlängd
 • Val av en eller två justeringsmän vid stämman tillika rösträknare
 • Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 • Fastställande av dagordning
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 • Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 • Medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
  -Valberedningens förslag, se nedan bilaga.1
 • Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
  -Valberedningens förslag – Elisabeth Nordin
 • Val av valberedning
  -Styrelsens förslag, se nedan bilaga.2
 • Övriga ärenden, uppdaterad verksamhetsplan, digital medlemshantering – My Club
 • Föreningsstämman avslutas

Dokument att skriva ner eller ha tillgängliga under stämman:

Kallelse årsstämma 2020

Dagordning + bilaga 1 och 2 (kommer)

Ekonomisk rapport (kommer)

Förvaltningsberättelse BFS 2019

Revisionsberättelsen BFS 2019

Verksamhetsplan Boarding For Success 2020-2022