Åsstämman startar kl.17.30. Direkt efter årsstämman startar seminariet ”Styrelsens ansvar för digitalisering. Hur utnyttja samhällets och företagets möjligheter?

Christina Henryson, Deputy Director General and Head of eGovernment at Ministry of Finance, är departementsråd, har ca 20 medarbetare, och ansvarig inom regeringskansliet för digitaliseringsfrågorna. Vi undrar om staten skapar tillräckligt bra förutsättningarna för företagens digitaliseringsutveckling och om den privata sektorn sedan nyttjar dessa för att bli mer konkurrenskraftiga. Marie Andervin, författare av boken ”Att leda digital transformation” för en dialog med Christina Henryson runt ämnet.

Du kommer även att få lyssna till Johan Rippe, vice VD & Markets Leader från PwC.

Skärmavbild 2017-02-20 kl. 08.18.31

Är du intresserad av att arbeta i vår styrelse? Välkommen att svara med vändande mail så vidarebefordras detta till valberedningen, Lena Gewers, Lena Linn och Lisbeth Hedberg.

17.30 Stämma

18.15 Mingel och mat

19.00 Seminarium

Datum: Torsdag 27 april

Tid: 17.30 – 20.00

Plats: PWC, Torsgatan 21, Stockholm

Anmäl dig här

Vi bjuder på dryck och snittar.

Stort tack till PWC som är kvällens värd.

Skärmavbild 2017-03-28 kl. 17.04.13

Varmt Välkommen!

Dagordning, 2017

Till årsstämma för Boarding for Success, ekonomisk förening

Torsdagen den 27 april

Plats: PwC, Torsgatan 21, Stockholm

Underlag till mötet kommer att finnas tillgängligt vid stämman i pappersformat.

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän vid stämman tillika rösträknare
 4. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten  enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna Styrelsens förslag: Inget arvode utgår under 2017
 10. Medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår Styrelsens förslag: Oförändrad avgift för 2017
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter – Valberedningens förslag
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter – Valberedningens förslag
 14. Val av valberedning – Styrelsens förslag
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
 16. Föreningsstämman avslutas