BFS:s föreningsstämma

Bästa medlem,

Varmt välkommen till föreningens årsstämma som inleds med själva stämman, därefter har vi en workshop med syfte om att få uppslag för kommande års intressanta ämnen och aktiviteter.

Datum: 3 april
Plats:  Tändstickspalatset, restaurangen
Anmälan: Eventbrite

17:30 samling, mat och mingel
17:45 stämman börjar
18:30 Workshop
20:00 Avslut och hemgång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilder är från 2018 års stämma på Riksdagshuset.

 

 

Dagordning 2019 års stämma

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av ordförandens val av protokollförare
2. Godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän vid stämman tillika rösträknare
4. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
-Styrelsens förslag: inget arvode utgår för styrelsen 2020 – 2021, dock att styrelsen ej debiteras medlemsavgift.
10. Medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår
-Styrelsens förslag: ändra avgift för 2020/2021 till 1 500 första året, därefter 1 400, dvs en höjning om 300 kr.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella revisorssuppleanter
– Valberedningens förslag
12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
– Valberedningens förslag
13. Val av valberedning
– Styrelsens förslag
14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
15. Föreningsstämman avslutas

OBS, denna årsstämma är endast för medlemmar. Anmälan sker här!

GDPR – genom att anmäla dig till denna träff godkänner du automatiskt att dina uppgifter kommer att finnas med på en deltagarlista tillgängligt för alla deltagare på detta evenemang.

Varmt välkomna önskar styrelsen i Boarding for Success

Loading...